«محمد تکبیرگو» شهردار مشکات با صدور احکام جداگانه ای «سیدابوالفضل حسین پور مشکانی» را به سمت مسئول روابط عمومی و «مهدی ولیان پور» را به سمت سرپرست امور مالی این شهرداری منصوب کرد.
سید ابولفضل حسین پور از زمان حضور در شهرداری، سمت مسئول دفتر شورای اسلامی شهر را برعهده داشته و مدتی نیز با حفظ سمت در دبیرخانه این شهرداری فعالیت می کرد.
او هم اکنون با حفظ سمت خود در شورا، به عنوان مسئول روابط عمومی شهرداری منصوب شده است.
پیش از این «علی باقرپور» مسئول روابط عمومی شهرداری مشکات بود.
مهدی ولیان پور مسئول خرید شهرداری نیز پس از انتصاب سیدرضا صفوی مدیرسابق امور مالی شهرداری به سمت سرپرست حراست شهرداری به این سمت منصوب شد.

 

براساس قانون، مسئول حراست نمی تواند مسئولیت امور مالی شهرداری را برعهده داشته باشد.
ولیان پور  هم  با حفظ سمت این مسئولیت را پذیرفته است.