یک شهروند مشکاتی با ارسال تصویری مدعی شد که تعداد زیادی از درختان گز در کویر مشکات سرقت شده است. او گفت هوای پاک حق مردم است و ما از مسئولان انتظار داریم این مساله را پیگیری کنند.

 

این شهروند مشکاتی گفت: این درخچه ها به منظور جلوگیری از پیشروی کویر کاشته شده و مانع بلند شدن غبار می شود. اگر بریده شدن و سرقت آنها ادامه پیدا کند آینده بدی پیش روی کویرِ مشکات است.

 

او تاکید کرد: تنفس سالم و هوای بدون گرد و غبار حق مردم ماست اما متاسفانه برخی به این موضوع هیچ توجهی نمی کنند.

 

تا کنون هیچ مقام مسئولی درباره بریده شدن درخچه های کویر مشکات سخن نگفته است.

 

پیشتر یکی از کانالهای مذهبی مشکات نیز مطلبی در این خصوص منتشر کرده و نوشته بود: توسط چه کسانی کلیه درختچه ها را قطع و به سرقت برده اند وچه کسی باید جوابگو باشد؟